top of page

Kijk met een gefocuste bril naar je vaste werking

Deze oefening brengt het materiaal uit de vorige oefening schematisch samen.

Opdracht

Praktische voorbereiding

Bekijk het online sjabloon Vaste werking in onze school (zie knop hieronder). Maak een kopie in Google Documenten (Bestand --> Een kopie maken) en pas dit document aan volgens jullie schoolsituatie (naam, aantal leefgroepen,...)

Zorg dat iedereen van het (kern)team via een gedeelde link het document kan bewerken.

Schema aanvullen

In de vorige oefening bogen enkele groepjes zich over de verschillende deeldomeinen en hun bijhorende minimumdoelen (ontwikkelingsdoelen en eindtermen = ODET). De groepjes hadden het toen vooral over die ODET die moeilijk te bereiken zijn.

In deze oefening keren we de redenering om: welke zaken in jullie vaste schoolwerking (dus leefgroepoverstijgend) dragen bij aan wereldoriëntatie? Elk groepje vult dit voor hun deeldomein in bij de strook Schoolniveau in jullie gedeelde Google Document. Lijst die zaken op die elk schooljaar voor elk kind gegarandeerd zijn. De groepjes kunnen eventueel tussen haakjes verduidelijken aan welke specifieke ODET er met deze infrastructuur, activiteiten en pedagogische keuzes gewerkt wordt (eventueel m.b.v. de kernwoorden uit de mindmap van de W.O.-waaier). Even kwijt wat die vaste werking nu weer is? Je leest hier een voorbeeld.

Elk groepje vertelt in een ronde kort wat de belangrijkste zaken zijn. Iemand noteert in jullie gedeelde Google Document wat opvalt (welk deeldomein komt veel aan bod, welk deeldomein een stuk minder, hoe intensief worden zaken in die vaste werking gebruikt, wat is de kwaliteit van bepaalde dingen in die vaste werking,...)

Het team herverdeelt zich volgens klas of leefgroep. Aan de hand van de W.O.-waaier vult elke groepje voor hun klas de vaste werking aan. Gebruik de kleuren van de W.O.-waaier door je kernwoorden te markeren in geel, blauw, oranje, roze, groen of paars. Elk groepje noteert ook wat opvalt (welk deeldomein komt veel aan bod, welk deeldomein een stuk minder, hoe intensief worden zaken in die vaste werking gebruikt, wat is de kwaliteit van bepaalde dingen in die vaste werking,...)

Gesprek

Elk teamlid leest individueel het gedeelde document na. Speel daarna in duo Ik zie, ik zie wat jij niet ziet... en benoem wat jij sterk vindt en wat jou zorgen baart. Houd minstens 3 rondes zodat je met verschillende mensen hebt kunnen uitwisselen. Elk teamlid noteert tenslotte een individuele conclusie onderaan in het gedeelde Google Document.

Verken in een rondegesprek de verwachtingen, noden en bezorgdheden van het team.

TIP: Gevoelig onderwerp of lastig gesprek? Je kan het rondje afgaan en elk teamlid laten spreken volgens de formule: "Ik zie... op het schema en ik voel me daar... bij. Het zou mij helpen als... zou gebeuren."  Het is aangeraden om iedereen te laten uitspreken en niet meteen in interactie te gaan. Wanneer het rondje af is, kan er gezocht worden naar gedeelde behoeftes onder de teamleden.

Een fictief gesprek:

“Ik zie dat er weinig roze op het schema is. Dat betekent dus dat het deeldomein 'ruimte' weinig aan bod komt in onze vaste werking. Ik voel me daar rustig bij en heb het gevoel dat ik competent genoeg ben om via rondegesprekken, onderzoekjes en projecten dit deeldomein voldoende kan aanbrengen." Een andere collega: "Ik zie ook dat het deeldomein 'ruimte' weinig aan bod komt in onze vaste werking. Ik voel me daar onrustig bij en ik zou het goed vinden als ik wat meer input kan krijgen rond 'ruimte' zodat ik via rondegesprekken, onderzoekjes en projecten het deeldomein vlotter kan inbrengen."

Samenvatten

Vat mondeling jullie gesprek samen. Beslis, eventueel aan de hand van kleuren of met een stemronde, wat jullie willen:...

BANNEN: onderdelen in de vaste werking die niet (meer) kwalitatief zijn of waarvan het leereffect te klein is.

BORGEN: onderdelen in de vaste werking die kwaliteitsvol zijn of die kenmerkend zijn voor jullie pedagogisch project.

BIJSTUREN: onderdelen in de vaste werking die mits wat bijsturing kwalitatiever kunnen zijn of waarover jullie nog eens extra onderzoek willen doen (TIP: je vindt tal van vormingen en materiaal op onze vormingswebsite).

Leg zeker ook vast wie wat wil onderzoeken of wil bij maken! Noteer dit bij het gezamenlijk besluit in jullie gedeelde Google Document. Je kan tenslotte elk teamlid op een post-it laten noteren wat hij /zij nodig heeft om zich veilig te voelen bij die vaste werking. De coördinator of cahiercoach kan later individueel in gesprek gaan met het teamlid over die noden.

Kijk met een gefocuste bril oefening 3

Vanuit het brede onderzoek gaan we focussen. Wat zien we in onze vaste werking? Waar zijn we tevreden mee en wat kan beter? Hoe gaan we hier als team mee om? Hieronder lees je de oefening.

DOEL

- waarderen dat er al veel gebeurt in de huidige situatie

- zicht krijgen op blinde vlekken

- dialoog stimuleren over  noden

bottom of page