DOEL

- algemene, theoretische stellingen uit cahier W.O. interpreteren in praktijk

- dialoog stimuleren over visie op soepele leerlijnen

Soepele leerlijnen: een gesprek
Dit gesprek bouwt voort op de analyse van het materiaal uit de vorige oefening en uit jullie analyse van de vaste werking (stap 3). 

Opdracht

Jullie onderzochten jullie vaste werking (stap 3). Daarnaast namen jullie het materiaal rond projectwerking en werkstukken/onderzoekjes onder de loep (stap 4 oefening 1). Fris zo nodig de uitkomst van deze twee oefeningen nog eens op voor je met de hieronder beschreven gespreksleidraad aan de slag gaat.

In het cahier W.O. staan heel wat stellingen over onderwijs, over wereldoriëntatie en over leren. Deze stellingen zijn vaak algemeen geformuleerd. Ze krijgen pas betekenis wanneer begeleiders er vanuit hun praktijk voorbeelden aan koppelen. Hieronder vind je enkele van die stellingen. Je kan met de hele groep stelling per stelling overlopen of in duo's werken. Onderaan vind je de stellingen in een PDF-bestand zodat je ze kan uitprinten.

Strikte leerlijnen verhinderen de studievoortgang, soepele leerlijnen geven net energie om te leren.

Definieer in jullie eigen woorden wat 'studievoortgang' en 'leerenergie' in jullie school betekent. 

De stelling is extreem. In hoeverre kan ze waar zijn in de praktijk en welke voorwaarden zijn hier dan voor nodig?

In een klasgroep zijn er verschillende leertempo's aanwezig. Door het gebruik van soepele leerlijnen krijgt elke leerling de kans om de klik te maken wanneer het hem of haar past.

Bespreek enkele voorbeelden uit jullie leefgroep die tonen hoe het team omgaat met verschillende leertempo's.

We pleiten voor betekenisvol en geïntegreerd leren. 

Geïntegreerd leren is vaak een synoniem voor leergebiedoverschrijdend leren. Hoe denken jullie soepele leerlijnen voor wereldoriëntatie te combineren met leerplandoelen uit de OVSG-leerplannen?

Elke leerling volgt een soepele leerlijn, maar leren komt tot stand in groep.

Soepele leerlijnen kunnen omslaan in personalisering: elke leerling heeft doelen, activiteiten en ondersteuning op maat. Een belangrijk pijler is echter het coöperatief (samen)werken. Hoe wil het team omgaan met deze spanning?

De ontwikkelingsdoelen en eindtermen zijn de decretale minimumdoelen. Elke school kan ook extra doelen toevoegen.

Zijn er zo'n doelen op gebied van wereldoriëntatie die jullie (misschien vanuit jullie schoolvisie) graag met alle leerlingen willen bereiken of nastreven?

Tussendoelen stel je als begeleider al gaande en in samenspraak met de klasgroep op.

Lijkt je dit een haalbaar idee?

In projectwerking worden doelen vaak al gaande en met de klasgroep bepaald. Hoe gaat dat bij jullie in z'n werk?

Het tweede deel van het gesprek gaat een stuk concreter. Soepele leerlijnen zijn een hulpmiddel om de ontwikkelingsdoelen en eindtermen te bereiken. De eindtermen en ontwikkelingsdoelen voor wereldoriëntatie (en voor sociale vaardigheden) zijn verdeeld over zes deeldomeinen: mens, maatschappij, tijd, ruimte, natuur en techniek. Verdeel het team in zes groepjes die elk voor een deeldomein kiezen.

Elk groepje leest aandachtig de ontwikkelingsdoelen en eindtermen die bij hun deeldomein horen. Markeer moeilijke woorden of onduidelijke begrippen. Noteer eventueel in de kantlijn voorwaarden om een bepaalde eindterm te bereiken. Zijn er eindtermen waar jullie zich onveilig bij voelen? Elk groepje neemt er (een foto van) de schematische samenvatting van de vaste werking bij. Komt jullie deeldomein vaak aan bod? Is er een onevenwicht in een bepaalde leefgroep? Neem voor dit onderzoek ruim de tijd!

Elk groepje deelt zijn bedenkingen met  het hele team. 

Materiaal

Samen school maken

Deze website dient als inspiratie voor begeleiders en coördinatoren die werken met een cahier van FOPEM.

De implementatiegids vormt het belangrijkste onderdeel van de website en dient door alle scholen gebruikt te worden om het cahier W.O. te implementeren.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now