top of page

Verzamelen en borgen oefening 1

Na alle analyses, oefeningen en onderzoek is het nu tijd om afspraken vast te leggen in het cahier zelf. We helpen je stap voor stap om al dat mooie werk te verzamelen en te verankeren.

Gebruik de groene pijlen bovenaan en onderaan elke pagina om naar een vorige of volgende oefening te gaan.

Het cahier daadwerkelijk invullen
Het is wel degelijk de bedoeling dat het cahier W.O. ingevuld wordt. Op die manier wordt het schooleigen gemaakt en is het duidelijk hoe jullie school met vijf voelsprieten en drie sporen aan wereldoriëntatie werkt. Dat invullen is belangrijk om verschillende redenen:

Een nieuwe collega weet meteen hoe wereldoriëntatie wordt aangepakt en heeft een houvast om met het cahier W.O. te werken.

Je bent wettelijk verplicht om het cahier W.O. in te vullen en schooleigen te maken, dit was de afspraak met de onderwijsinspectie toen het cahier goedgekeurd werd.

In het kader van kwaliteitszorg is het belangrijk om te borgen en zaken op papier te zetten.

We helpen je in deze oefening om het hele implementatieverhaal af te ronden en de gemaakte afspraken te verankeren.

Opdracht

Wat past bij onze school?

Er zijn heel wat mogelijkheden om het cahier echt in te vullen. Het is cruciaal dat je als kernteam cahier W.O. goed nadenkt wat bij jullie school past. We stellen enkele opties voor:

Als jullie een gedeelde GoogleDrive, Sharepoint, Intradesk,... hebben, dan kunnen jullie daar een mapje aanmaken Cahier W.O. Daarin vinden teamleden het 'zuivere' cahier W.O. zoals het door FOPEM is geschreven, jullie overzicht van de vaste werking, de kleurenoefening met het resultaat van alle teamleden, een overzicht van alle afspraken, tips om projectwerk aan te pakken, al het didactisch materiaal dat bij het cahier W.O. hoort (W.O.-waaier, pictogrammen voelsprieten,...), jullie schooleigen leerlijnen,...

Als jullie liever op papier werken, kan je de Word-versie van het cahier W.O. invullen op de stippellijntjes (handgeschreven of getypt) en die ingevulde versie afdrukken voor elk teamlid. Dat is dan hun ingevulde cahier W.O. waar ze zelf ook nog eigen aantekeningen in kunnen maken.

Sjabloon afsprakendocument

Je kan een afsprakendocument aanmaken dat antwoord geeft op alle vragen uit de roadmap. Je kan onderstaand sjabloon gebruiken. Het afsprakendocument is opgebouwd volgens de roadmap met telkens de optie om te formuleren wat van elk teamlid wordt verwacht en wat er afgesproken wordt. Je kan die titels gerust aanpassen of verwijderen.

DOEL

 - de implementatie officieel afronden

- onderzoek borgen in een afsprakendocument

- nadenken over onderwijskwaliteit

Vragen roadmap beantwoorden

2020-10-08 - PBD - Roadmap.jpg

Bij de titel Kennis maken met het cahier kan je:

aangeven hoe jullie team de onderwijsstappen interpreteert of gebruikt (eventueel aangevuld met F.A.Q. 7)

de onepager terminologie toevoegen

een link naar F.A.Q. 4 toevoegen over waarom er een nieuw leerplan is

een oefening of opdracht formuleren om het cahier W.O. op te frissen (verkennende uitleg beluisteren, introfilmpje bekijken, oefening van gemeenschappelijke studiedag doen,...)

Bij de titel Opnieuw kennis maken met de school vanuit een cahierbril en een W.O.-bril kan je:

jullie omgevingsboek of analyse van de omgeving toevoegen

de afspraken voor uitstappen mee geven

het materiaal en verwachtingen van wat er in de klas aanwezig is oplijsten

jullie school- en/of W.O.-visie invoegen (eventueel aangevuld met F.A.Q. 10)

aangeven hoe jullie de zeven pijlers uit de Visie op onderwijzen en leren realiseren in jullie school

een link maken naar jullie schoolwerplan of plek waar je het hebt over kwaliteitszorg

Bij de titel Via welke sporen kunnen leerlingen de minimumdoelen voor W.O. bereiken kan je:

het overzicht en de analyse van jullie vaste werking bijvoegen

oplijsten hoe de vaste werking er in elke klas uit zou moeten zien

het filmpje van de drie sporen en de bijhorende F.A.Q. 8 plaatsen

een opdracht geven hoe begeleiders met de W.O.-waaier hun vaste werking kunnen screenen

Bij de titel Hoe versterken we de ervaringsgerichte didactiek in ons team? kan je:

de onepager van de voelsprieten én de link naar het bijhorende verzameldocument invoegen

een overzicht geven van de top- en flopvoelsprieten van het team

vertellen hoe jullie zich verhouden tot het verhaal van Jef & Jos

bij elke voelspriet vertellen en invoegen wat er aanwezig is in de school, bijvoorbeeld de visietekst (voelspriet 2), lijst met talenten van ouders (voelspriet 3), projectfiche (voelspriet 4), eigen vertalingen of interpretaties van minimumdoelen (voelspriet 5)

hoe ze kunnen gecoacht worden in ervaringsgericht werken: freinetcongres, aanbod van FOPEM, vormingen in de buurt, collega's met expertise

Bij de titel Wat zijn onze schooleigen leerlijnen en hoe gebruiken we die? kan je:

het groepsgesprek over soepele leerlijnen samenvatten

een link naar F.A.Q. 6 plaatsen over wat het verschil is tussen soepele en schooleigen leerlijnen

het ingevulde Google Spreadsheet waar elke begeleider met de kleurenoefening aangaf welke minimumdoelen moeilijk zijn

de uitgewerkte leerlijnen toevoegen, aangeven hoe die gebruikt worden (bijv. extra kaartje aan W.O.-waaier) en wanneer die opnieuw bekeken worden (je vindt voorbeelden bij F.A.Q. 12)

Bij de titel Registratie en evaluatie onder de loep kan je:

de link leggen naar jullie evaluatiebeleid

de oefening van registratie op korte, middellange en lange termijn invoegen

vertellen hoe jullie denken over het risico van onderwijs

een overzicht geven van jullie registratie-afspraken voor W.O. zoals in het uitgeschreven fictieve voorbeeld

de link maken met de specifieke kwaliteitsverwachtingen rond registratie en evaluatie

Bij de titel Hoe blijven we de kwaliteit van wereldoriëntatie op onze school garanderen? kan je:

de link maken tussen kwaliteitsverwachtingen uit het OK-kader en het cahier W.O. en aangeven hoe jullie school hier met het cahier W.O. aan bijdraagt

zelf even voor inspectie spelen en jullie school scoren volgens de ontwikkelingsschalen die de inspectie gebruikt

Bij de titel Hoe nemen we nieuwe collega's mee in het cahier-verhaal? kan je:

de link maken naar jullie aanvangsbeleid en naar hoe jullie nieuwe collega's algemeen onthalen

in stap 7 oefening 3 helpen we je een traject opstellen voor nieuwe collega's, dat kan onder deze titel in jullie afsprakendocument komen

Tips afsprakendocument

  • Spreek af wie het document beheert en aanpast als er nieuwe afspraken zijn.

  • Houd het afsprakendocument kort en bondig: wat wordt er verwacht, waarom wordt deze afspraak gemaakt, hoe moet de afspraak uitgevoerd worden?

  • Werk met hyperlinks: als je spreekt over de W.O.-waaier, voeg dan een hyperlink toe naar de W.O.-waaier op de cahierwebsite. Zo hoeft de lezer niet op zoek te gaan maar staat alles verzameld op één plek.

  • Zorg dat het duidelijk is wat een afspraak is en wat een suggestie is: wat wordt verwacht dat elk teamlid doet of kent en wat is eerder een suggestie waarvan elke begeleider zelf kan inschatten of hij/zij dat nodig heeft?

  • Maak de link met andere leergebieden en andere schoolafspraken: hoe pakken jullie de basiszorg aan, wat zijn de afspraken om een uitstap te regelen, welk budget is jaarlijks voorzien voor materiaal,...

bottom of page